عبد تا به احوال پیام به این نظام در اینترنت نخوانده بودم بسیار جذاب و آزگار بود و مقاله جالب شما برای متعدد از دیدار کنندگان اینترنت مناسب استHere is my blog: نرم افزار مدیریت تولید